me前沿

上古结绳而治与超弦理论

作者:学文习字

上古结绳而治,绳是文字的源头,要明白什么是结绳,就得先明白什么是糸。

糸,音觅,《说文》:细丝也。《博雅》:微也。《玉篇》:幺也。《广韵》:聯也。丝者,蚕所吐也。细者,微也,细丝曰糸。糸之言蔑也,蔑之言无也。徐锴曰:一蚕所吐为忽,十忽为丝。糸,五忽也。

糸,读音为觅或蔑,是一种微小到几乎看不见的细丝,与幺通假,而⼳又与玄通假,故糸,⼳,玄为同一字,与聯相关,一蚕所吐为忽,五忽为一糸,两糸为一丝。

上古结绳而治与超弦理论

超弦理论认为,弦是物质组成的最基本单元,弦是一根极微小的线,可以是闭弦,也可以是开弦,可以分解成更小的弦,也可以与别的弦碰撞构成更长的弦,自然界中的各种不同基本粒子都是一维弦的不同振动模式,自然界的一切相互作用,所有的物质和能量,都可以用弦的分裂和结合来解释。

弦也是引力波的形式之一,黑洞,中子星的融和,放出巨大的能量,以引力波的形式在空间传播,因此弦之中蕴藏着能量,能量越大,弦的振动就越剧烈,所对应粒子的质量就越大。

弦的振动模式与粒子的引力,电磁力,強力和弱力存在着直接的联系,一根弦所携带的引力,电磁力、弱力和强力也完全由它的振动模式决定。

上古结绳而治与超弦理论

超弦,甲骨文是用勿来表示的,潜龙勿用,就是讲引力波中所携带的能量转换成物质,就是超弦的功用,物的甲骨文,写成牛勿,表明物是超弦通过万有引力的作用稳定下来的结果。

上古结绳而治与超弦理论

能够自洽的超弦有五种,五种自洽超弦的统一,就是糸,糸即玄。

《老子》曰:道可道,非常道;名可名,非常名。无名,天地之始,有名,万物之母。故常无欲,以观其妙,常有欲,以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。按照老子的说法,他认为天地万物都是由玄这个东西变化出来的。这个观点与现代物理的弦理论不谋而合。超弦要求有引力存在,也要求规范原理和超对称性,在力的作用下对称而有规律地变化发展,因此,自洽而统一的超弦~糸,是世界的共同源头。

上古结绳而治与超弦理论

综合整理一下,勿为超弦,五忽为一糸,是五种自洽超弦的统一,糸即老子说的玄之又玄,是世界共同的源头,玄又为⼳,表示遗传基因,是DNA形态的素描,因此,糸之为文,其内是糸,玄,⼳,分别代表自洽超弦,五种自洽超弦的统一和遗传基因。

上古结绳而治与超弦理论

糸之为字,听玄为聯,是分辨超弦的振动频率,表示世界的普遍联系,并玄为变,表示事物的变化发展,充糸为统,表示统一的源头,一致的规律。

#学文习字#​